من عشق را در تو

تو را در دل
دل را در موقع تپیدن
وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم
من
غم را در سکوت
سکوت را در شب
شب را در بستر
وبستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم
من
بهار را به خاطر شکوفه هایش
زندگی را به خاطر زیبایی اشو زیباییش را به خاطر تو دوست دارم
من
دنیا را به خاطر خدایش
خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم